National Museum of Marine Biology Aquarium, Taiwan
標本號:NMMBP06507
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
Cyprinidae F102 鯉科
標本部位:全魚
標本尾數:2
發育階段:A
採集日期:1961-07-06
採集地點:台北
地點緯度:25.05
地點經度:121.6
座標誤差:10000M
採集者:于名振
鑑定者:于名振
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.
最後更新日期:2014-08-18
備註:東海標本 1569; 2014-8-18 Jack Lin Aristichthys nobilis->Hypophthalmichthys nobilis
初鑑定名: Aristichthys nobilis