National Museum of Marine Science & Technology
標本號:NMMSTP00204
Cirrhitichthys falco Randall, 1963
鷹金
Cirrhitidae F402 
標本部位:全魚
標本尾數:1
體長: 54mmSL
發育階段:
採集日期:1988-11-16
採集地點:Taiwan Lanyu Shangkaiyuankang
地點緯度:22.38
地點經度:121.5
座標誤差:10000M
採集方法:潛水
採集者:邵廣昭
鑑定者:L.S. Chen/1988
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.