National Museum of Marine Science & Technology
標本號:NMMSTP00208
Blenniella bilitonensis (Bleeker, 1858)
對斑真蛙鳚
Blenniidae F447 鳚科
標本部位:全魚
標本尾數:3
體長: 62mmSL
發育階段:
採集日期:1988-11-28
採集地點:Taiwan Lanyu Lanyu
地點緯度:22.06
地點經度:121.53
座標誤差:10000M
採集方法:潮池
採集者:邵廣昭
鑑定者:J.P. Chen/1988
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.
最後更新日期:2005-03-02
備註:2005/3/2何宣慶 Istiblennius bilitonensis -> Blenniella bilitonensis
初鑑定名: Istiblennius bilitonensis