National Museum of Marine Science & Technology
標本號:NMMSTP00869
Ostracion cubicus Linnaeus, 1758
粒突箱魨
Ostraciidae F507 箱魨科
標本部位:全魚
標本尾數:1
體長: 146mmSL
發育階段:
採集日期:1991-08-15
採集地點:Taiwan Pingtung Nanwan (N3)
地點緯度:21.93
地點經度:120.75
座標誤差:10000M
採集方法:撞擊
採集者:P. H. Kao
鑑定者:P.L. Lin/1991
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.