National Taiwan University
標本號:NTUM04226
Stethojulis trilineata (Bloch & Schneider, 1801)
三線紫胸魚
Labridae F412 隆頭魚科
標本部位:全魚
標本尾數:16
發育階段:A
採集日期:1970-10-08
採集地點:TA-KUANG, HENG-CHUN
採集者:沈世傑
鑑定者:沈世傑
保存方式:福馬林固定酒精浸漬
保存溫度:Room Temp.