Gymnomuraena zebra標本9筆  
           第1/1頁
標本號 學名 中文名
ASIZP0056355 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
ASIZP0056630 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
ASIZP0060425 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
NMMBP04208 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
NMMSTP00107 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
USNM00300456 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
ASIZP0056496 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
ASIZP0070348 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙
NTOU-AE4774 Gymnomuraena zebra 斑馬裸海鯙