Zebrasoma scopas標本16筆  
           第1/1頁
標本號 學名 中文名
ASIZP0055124 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
ASIZP0059753 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NMMBP05513 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NMMBP06471 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NMMBP06472 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NMMSTP00449 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01278 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01281 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01283 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01284 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01285 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01286 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01287 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01288 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM01289 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛
NTUM04140 Zebrasoma scopas 小高鰭刺尾鯛