Taiwan Fish Database

Family Aploactinidae

4 Species in Family Aploactinidae in Taiwan
Latin
Aploactinidae  
Pronounce  
Common Name:Velvetfishes
Distribution
 
Aploactis aspera(Richardson, 1845)
Erisphex pottii(Steindachner, 1896)
Erisphex simplexChen, 1981
Paraploactis kagoshimensis(Ishikawa, 1904)